Privacy policy

Wij respecteren de privacy van iedereen die deze website bezoekt. Daarom informeren wij u graag over de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt. Wij raden u aan dit beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer aandachtig te lezen zodat u weet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan APARTINMEDIA Bvba, met maatschappelijke zetel te 8670 Oostduinkerke, Oscar Jespersstraat 13,  ondernemingsnummer BE 0454 953 061,  gaan wij ervan uit dat u, waar nodig en van toepassing, toestemming heeft gegeven tot het verstrekken van de gegevens waarnaar in dit privacy-beleid wordt verwezen.

APARTINMEDIA Bvba leeft de Belgische privacywet na met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf dat gegevens verzamelt, toestemming moet krijgen van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant en correct moeten zijn en dat ze enkel verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

Elke bezoeker van deze website wordt verondersteld kennis te hebben genomen van het huidige privacy-beleid, dit te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn uitsluitend voor intern gebruik bestemd en worden niet aan andere organisaties doorgegeven voor commerciële doeleinden. De persoonsgegevens worden gebruikt voor  statistische en commerciële doeleinden van APARTINMEDIA Bvba en voor de mededeling over haar diensten en producten.

Door deze website te gebruiken en te bezoeken, stemt u in met het beleid dat de verwerker voert inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en geeft u de toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zoals beschreven in dit privacy-beleid.
U heeft recht van inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. Daartoe richt u een schriftelijk verzoek met bewijs van uw identiteit aan APARTINMEDIA Bvba.

Op deze website vindt u links naar andere websites. Dit impliceert dat op deze links het beleid en de toepassing met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer van de nieuw bezochte site geldt.

Op deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine bestanden die verstuurd worden door een internetserver en die zich op de vaste schijf van uw computer installeren. Deze bestanden houden de sporen bij van de bezochte internetsites en bevatten een aantal gegevens over deze bezoeken, zoals de geraadpleegde webpagina’s om naar onze site te gaan, uw vroegere activiteiten op de site en uw gegevens wanneer u een formulier invult.

APARTINMEDIA Bvba heeft ook het recht om niet-persoonlijke informatie, zoals het soort internetbrowsers dat u gebruikt of de website van waaruit u naar de website van APARTINMEDIA bent gelinkt, automatisch te verzamelen. Ook gegevens die u naar die site heeft gestuurd (zoals bijvoorbeeld leeftijd en woonplaats) mag APARTINMEDIA Bvba samenvoegen.

Deze niet-persoonlijke en samengevoegde informatie mag APARTINMEDIA Bvba eventueel aan derden leveren voor gebruik in verband met deze website, en om ons aanbod voor onze gebruikers en bezoekers continu te  verbeteren.

APARTINMEDIA Bvba kan dit privacy-beleid op elk moment aanpassen. Wanneer er essentiële wijzigingen worden aangebracht in dit privacy-beleid en/of in de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt, dan worden deze wijzigingen gemeld op deze pagina. Wij raden u aan om dit privacy-beleid regelmatig te raadplegen.

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Veurne bevoegd.

©Apartinmedia - Webdesign Webspice