Algemene voorwaarden

1.    Algemene bepalingen

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de onderneming APARTINMEDIA Bvba, gevestigd Oscar Jespersstraat 13, 8670 Oostduinkerke, ingeschreven in het RPR Antwerpen onder nummer BE 0454 953 061, uitvoert voor haar opdrachtgevers. Als opdrachtgever zal APARTINMEDIA Bvba de natuurlijke persoon of rechtspersoon beschouwen die de opdracht aan APARTINMEDIA Bvba heeft bezorgd, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk heeft aangegeven in opdracht, uit naam en voor rekening van een derde partij te handelen, mits de naam en het adres van deze derde partij tegelijkertijd worden meegedeeld aan APARTINMEDIA  Bvba.


2.    Offertes – bestellingen - tarieven

Elke offerte of prijsopgave door APARTINMEDIA Bvba opgemaakt in euro, exclusief B.T.W., is vrijblijvend en blijft gedurende 30 dagen geldig, te rekenen vanaf de offertedatum. APARTINMEDIA behoudt zich het recht voor de offerte, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen of te annuleren tot er een definitieve en geschreven aanvaarding van de opdracht is opgemaakt. Informatie op de website van APARTINMEDIA geldt niet als offerte en houdt geen enkele verbintenis in haar hoofde in.

Bestellingen dienen, ondertekend door de opdrachtgever, schriftelijk toegezonden te worden per post of per e-mail. Elke bestelling impliceert dat de klant zich akkoord verklaart met de tarieven en de algemene voorwaarden van APARTINMEDIA Bvba.
In geval van wijziging of annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever na definitieve aanvaarding van de opdracht zoals hierboven vermeld door APARTINMEDIA Bvba, behoudt APARTINMEDIA Bvba zich het recht voor de overeengekomen termijnen en/of tarieven te wijzigen of de opdracht te weigeren. Het reeds uitgevoerde werk zal aan 100% gefactureerd worden en het nog uit te voeren werk zal gefactureerd worden aan 50%.
Facturatie-eenheid voor vertaling – proeflezen – taalrevisie – structurele controle is per woord in de brontaal, tenzij anders overeengekomen. Bij dringend werk, avondwerk, weekend- of nachtwerk zal het minimumtarief verhoogd worden, evenals bij onduidelijke aangeleverde teksten, ondeugdelijke databestanden enz.

3.    Uitvoering van vertaalopdrachten – taaldiensten – vertrouwelijkheid

APARTINMEDIA Bvba zal voor alle taaldiensten de terminologie en de spelling in erkende woordenboeken als correct beschouwen. De klant heeft wel de mogelijkheid om vooraf zijn specifieke voorkeur aan te geven in verband met een bepaalde spelling of woordkeuze. Voor technische teksten wordt de klant verzocht om referentiedocumenten en/of tekeningen/schema’s aan te leveren die bijdragen tot een beter begrip.  Voor teksten waarin specifieke interne afkortingen voorkomen, wordt de klant gevraagd hiervan de betekenis mee te delen. APARTINMEDIA Bvba wijst elke aansprakelijkheid af in verband met fouten of onnauwkeurigheden in de tekst aangeleverd door de klant.
Elke vertaling wordt uitgevoerd met inachtneming van het beroepsgeheim. Dit houdt in dat APARTINMEDIA Bvba zich ertoe verbindt om nooit, zonder toestemming van de opdrachtgever, de inhoud van een document of een prijsofferte in het kader van een bestelling bekend te maken.
APARTINMEDIA Bvba heeft het recht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, om een opdracht, geheel of gedeeltelijk, door een onafhankelijke derde partij/vertaler te laten uitvoeren zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de opdrachtgever. Deze onafhankelijke vertalers worden zorgvuldig geselecteerd, beschikken over de nodige kwalificaties voor de desbetreffende opdracht en hebben voldoende bewijzen van hun bekwaamheid aangetoond.
APARTINMEDIA Bvba kan in geen geval moreel of financieel aansprakelijk worden gesteld voor klachten gebaseerd op stijlnuances. Met betrekking tot reclame en promotiemateriaal zal APARTINMEDIA Bvba zich beperken tot het uitvoeren van de vertaling en is het bedrijf er niet toe gehouden de tekst op te maken in een andere stijl dan diegene waarin de  brontekst is opgesteld.

4.    Leveringstermijnen en levering - overmacht

De met de klant schriftelijk overeengekomen leveringstermijn gaat in vanaf de ontvangst van de brontekst en de definitieve bestelling. APARTINMEDIA Bvba zal alles in het werk stellen om de overeengekomen leveringstermijn te respecteren, en verbindt zich ertoe de opdrachtgever onmiddellijk te informeren als er zich iets voordoet waardoor het voor APARTINMEDIA Bvba onmogelijk wordt de desbetreffende opdracht binnen de gestelde termijn aan te leveren, zoals bijvoorbeeld in geval van overmacht. Onder overmacht worden verstaan de bepalingen bij wet en jurisprudentie, inbegrepen alle omstandigheden, voorzien of onvoorzien, waarop APARTINMEDIA Bvba geen invloed kan uitoefenen of die de onderneming verhinderen haar verplichtingen na te komen, zoals brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, blokkades, rellen, oorlog, terroristische aanslagen, maatregelen van overheidswege, transportbelemmeringen, faillissement van de opdrachtgever, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers, epidemieën, overstromingen, storm enz…
Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van APARTINMEDIA Bvba opgeschort. Indien deze periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, dan hebben beide partijen (APARTINMEDIA  Bvba en de opdrachtgever), het recht om eenzijdig de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van deze partijen het recht heeft een schadevergoeding te eisen.
Indien APARTINMEDIA Bvba bij de aanvang van de overmacht al een gedeelte van de opdracht heeft uitgevoerd of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, dan heeft het vertaalbureau het recht om het reeds uitgevoerde werk afzonderlijk te factureren en dient de opdrachtgever deze factuur te voldoen.
In geval van laattijdige levering (vertraging van een derde van de vooraf overeengekomen termijn), en indien de  vertraging rechtstreeks en uitsluitend te wijten is aan APARTINMEDIA Bvba, dan zal een onderling tussen de partijen overeen te komen som worden terugbetaald aan de klant, met een maximum van 33% van het  gefactureerde bedrag voor het laattijdig geleverde werk.

5.    Betaling

Voor elke opdracht die een bedrag van zevenhonderd euro inclusief BTW overschrijdt (€ 700.-), wordt een voorschot van dertig procent (30%) gevraagd, te betalen op de dag van de aanvaarding door APARTINMEDIA Bvba van de opdracht geplaatst en ondertekend door de opdrachtgever. Bij niet-betaling van het voorschot heeft APARTINMEDIA Bvba het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Voor particulieren geldt zonder  uitzondering een vooruitbetalingsbeleid en dient de factuur voor levering voldaan te worden.

Behoudens andersluidende bepaling op de facturen, is elke factuur van APARTINMEDIA Bvba betaalbaar in euro binnen 15 dagen na factuurdatum, op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur.
In geval van laattijdige betaling worden alle lopende opdrachten opgeschort.
Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet.
Het ongemotiveerd weigeren van een vertaling is geen reden tot het niet betalen van de factuur of de honorariumnota.

6.    Klachten en geschillen

Elke factuur van APARTINMEDIA Bvba is contant betaalbaar in euro, tenzij bij uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst.
Alle kosten voor invorderingen of betwistingen zijn altijd ten laste van de opdrachtgever. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal het verschuldigde bedrag automatisch verhoogd worden met een forfaitaire schadeloosstelling van 10% en een minimumbedrag van € 125.-, en dit van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is. De bovenstaande bepalingen zijn onbeperkt van toepassing in geval van toekenning van termijnen van respijt. APARTINMEDIA Bvba behoudt zich het recht voor om ‘slechte betalers’ onmiddellijk in eigen naam te  vervolgen en om een schadevergoeding te eisen voor schending van het auteursrecht.
In geval van betalingsachterstand zullen lopende opdrachten worden opgeschort.
In geval van niet-betaling is elke presentatie of gedeeltelijke of gehele reproductie  van de tekst of vertaling in kwestie verboden.
Klachten inzake teksten, vertalingen of facturen moeten uiterlijk binnen 5 werkdagen volgend op de factuurdatum gemeld worden door middel van een aangetekende brief met kopie per mail, bij gebreke waarvan de tekst of de vertaling en de factuur als aanvaard worden beschouwd.

Klachten of betwistingen betreffende de non-conformiteit van een tekst of vertaling, die binnen de contractuele termijn worden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden met woordenboeken, glossaria of door moedertaalsprekers geschreven gelijkwaardig materiaal. APARTINMEDIA Bvba blijft evenwel de enige beoordelaar van de relevantie met dergelijke betwisting. In geen geval kunnen gebreken in een bepaald gedeelte van de tekst/de vertaling het volledige werk ter discussie stellen. APARTINMEDIA Bvba behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Een klacht kan de betalingstermijn niet onderbreken.

7.    Aansprakelijkheid

APARTINMEDIA Bvba kan enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet. Bovendien is de mogelijke gehoudenheid van APARTINMEDIA Bvba in weerwil van het voorgaande, behoudens bedrog, in elk geval in omvang beperkt tot de gefactureerde en door de klant betaalde sommen met betrekking tot de opdracht in kwestie.
APARTINMEDIA Bvba is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en het gebruik van moderne communicatiemiddelen zoals e-mail, internet enz.
APARTINMEDIA Bvba is niet aansprakelijk voor laattijdige levering veroorzaakt door gevallen van overmacht, zoals vermeld onder artikel 4.
APARTINMEDIA Bvba zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn ten aanzien van de opdrachtgever of ten aanzien van een derde partij voor onrechtstreekse schade. Dit is schade die niet rechtstreeks het gevolg is van een tekortkoming van APARTINMEDIA Bvba. Onder onrechtstreekse schade wordt onder andere verstaan economische verliezen, winstverlies, verlies van besparingen, verlies van cliënteel, verlies van contracten, inkomstenverlies, tijdverlies, reputatieverlies, verlies of beschadiging van gegevens, contractueel, buitencontractueel of anders. Deze opsomming is niet limitatief.
De opdrachtgever wordt geacht te handelen in de hoedanigheid van de auteur van de te vertalen tekst en machtigt uitdrukkelijk tot vertaling ervan, overeenkomstig artikel 12 van de wet van 22 maart 1986 op het auteursrecht.
APARTINMEDIA Bvba zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor klachten inzake stijl, lay-out, lettertekens, presentatie, kwaliteit of formaat van de drager, software enz.
APARTINMEDIA Bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, de onjuistheid of eventuele dubbelzinnigheid in de te vertalen teksten van de opdrachtgever of voor eventuele schade die uit het gebruik van deze teksten voortvloeit. APARTINMEDIA Bvba kan de opdracht weigeren of eenzijdig de overeenkomst ontbinden indien de te vertalen tekst, in haar opinie, illegaal, lasterlijk of smadelijk is of zou kunnen zijn.
APARTINMEDIA Bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de vertaling, te wijten aan onduidelijkheid bij het verstrekken van de opdracht, slecht leesbare, gebrekkige of onvolledige teksten of ontbrekende, gebrekkige of onjuiste terminologie van de opdrachtgever, noch voor fouten of schade die ten gevolge hiervan zouden kunnen ontstaan.

8.    Bevoegdheid en toepasselijk recht

Alle geschillen betreffende het bestaan en/of de (niet-)uitvoering van alle contracten van APARTINMEDIA Bvba behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Veurne, met inbegrip van de rechtbanken zetelend in kortgeding. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.

©Apartinmedia - Webdesign Webspice